Bild- och kulturhistoria: inledning

måndag, november 7th, 2011

Jag ska i denna blogg förmedla till er om bild-och kulturhistoria från ca. 800 e.Kr till nutid, i västerländskt perspektiv.

De här epokerna och ismer kommer jag presentera för er:

-Antiken

 • grekisk stil
 • romersk stil

-Medeltid

 • romansk stil
 •  gotisk stil

-Renässans

-Barock

-Rokoko

-Konstakademiernas konst

 •  romantiken
 •  nyklassicismen
 •   realism

-Impressionismen

-Expressionismen

-Arts and craft,  art nouveau, nationalromantik, jugend, art decco

-Modernismen

 •  kubismen
 •  abstrakt konst
 •  surrealism
 •  pop-konst

-Samtidskonst

-Foto

Antiken (antiguus): Grekisk stil

måndag, november 7th, 2011

GREKISK STIL

Antiken definieras som en epok kring medelhavet. De sägs att enligt en traditionell indelning börjar antiken med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna, runt floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak ca 3000 år f.kr. Det slutades sedan med kristendomens övertagande som statsreligion i Rom kring år 500 e.kr.

Antiken kännetecknas av stora sociala och vetenskapliga framsteg, som sedan många trott att det har lagt grunden till dagens västvärlds samhälle.

Epoken inleds enligt en mer modern indelning med historisk grekisk tid, och antikens början placerades till omkring 800 f.kr. Det slutade ungefär 200 f.kr


Artitektur

Man kunde tillkännage olika grekiska tempels samhörighet. Alla tempel under grekiska antiken var raka och enkla, därför att de inte kunde tekniken.

Som man ser på byggnaderna var det bara lodrätta vinklar som generellt fanns.

Det finns 3 olika tempel stilar, de är:

 1. Dorisk stil

Det är den äldsta men även den enklaste stilen. Den doriska stilen kännetecknar de kraftiga kolonner och gavlar vars skulpturer ursprungligen målades röda eller blåa för att ge intryck att vara större.

 2.     Jonisk stil

Den joniska stilen växte fram ungefär samtidigt som de rika städerna i mindre Asien. Den joniska stilen är

ljusare och mera dekorativ, med smala kolonner med rika kornischer vid ändarna.

Stilen kännetecknas av snäck- eller spiralliknande detaljer.

Man kan se exempel på jonisk arkitektur i Atena-templet på Akropolis.

3.     Korintisk stil

Denna stil är en mer detaljerad variant av den joniska stilen. Men det som skiljer den korintiska stilen mot joniska stilen är att den korintiska stilen är att pelarhuvudet, kapitälet är mer utsmyckat.

Dess kännetecken var kransar av skulpterade akantusblad runt kolonnernas pelarhuvuden.

Den korintiska stilen är den yngsta av stilarna och skapades i Aten.

Det sägs att stilen har fått sitt utseende från arkitekten Callimachus, som blev inspirerad av att ha sett en korg vid en flickas grav.  I den korgen fanns hennes leksaker och en kakelplatta hade placerats ovanpå för att skydda leksakerna mot väder och vind. Akantusväxten hade med tiden vuxit in i korgen. Det har sedan blivit utseendet för den korintiska stilen, sägs det.

Måleri

Under den grekiska antiken använde man sin kreativitet på t.ex. vaser.

Det är en viktig länk till de förflutna, man har hittat dekorativa vaser osv. som man sedan kunnat fördjupa sig i och förstå vad grekerna hade för traditioner, vad de hade för slags sagor osv. Som exempel, tack vare krukskärvor har man kunnat fastställa de antika handelsrutterna.

Man har hittat dekorativa amforor, blandkärl, muggar och oljeflaskor som av alla antika konstverk har varit bäst bevarat.

Under den geometriska perioden på 800-talet f.kr blev krukmålningar allt vanligare och deras kännetecknade stiliserade figurer, abstrakta utföranden och grekiska mönster var väldigt populära.

Väggmåleri gick förlorat, därför är det vasmåleriet som man kan se hur konstnärerna anpas

sar tekniken till kraven på högre grad av förfining och realism.

Istället för att måla mörka gestalter på den röda terrakottabakgrunden, även den s.k. svartfiguriga stilen, började man måla bakgrunden svart och då kunde man finarbeta detaljerna inuti gestalternas konturer med röd färg, s.k. rödfigurig stil.

Nu kunde man börja utforma gestalterna mycket friare än tidigare, man började återge ben och armar i förkortningar istället

som i all tidigare konst från den mest karakteristiska sidan.

Människorna började för första gången röra sig fritt inom konsten i övergången från det svartfiguriga till det rödfiguriga vasmåleriet.

De gestalterna som de gjorde på vaserna var såkallade berättelser som var om grekiska gudar t.ex.

Skulpturer

Antikens skulptörer var mycket
duktiga på att göra porträtt av människokroppen på ett makalöst sätt i sten och
brons. Det gällde självständiga statyer som fanns i tempel och intrikata basreliefer som prydde byggnader.

I början skulpterades de väldigt stela men i mitten utav 400-talet började skulpturer av gudar visa mer

sinnestämning och rörelse.I den grekiska antiken avbildades

bara skulpturer på gudar och hjältar, aldrig på någon som har funnits. Man får inte glömma bort att

skulpturerna och även templen var i färg, inte vita. Fram till 1900-talet trodde man att
den grekiska antiken var vit, inte färgade. Men så var det inte.

       

   

Antiken (antiguus): Romersk stil

måndag, november 7th, 2011

   ROMERSK STIL

 

Romerska antiken placerades ca 100 f.kr till 500 e.kr.

Det som den romerska antiken har gjort är att härma den grekiska antiken. Men de har kopierat från den grekiska antiken men d

en romerska antiken är skickligare med tekniken.  Som ett exempel på en slags kopia men med ett skickligare romerskt resultat, Pantheon. Det är ett skickligare exempel på ett grekiskt tempel.

Man kan också se skillnaderna på skulpturerna. Enligt grekiska antiken gjordes bara skulpturer av gudar eller legender, man

 skulpterade inte av någon som har funnits. Men där gör den romerska antiken motsatsen. I den romerska antiken finns det skulpturer av någon som har funnits som t.ex. kejsare osv.

I den romerska bildkonsten rymmer många olika stilar och modeväxlingar.

Hellenistiska motiv, gestalter ur den grekiska mytologin i klassicistisk form, var vanligt under hela den romerska epoken, men även mer ”typiskt romerska motiv”, som portätt och erotiska bilder förekom.

Romerna var även väldigt duktiga på perspektiv teknik som t.ex. 2D.

Medeltid: Romansk- och gotisk stil

måndag, november 7th, 2011

Medeltiden består utav 2 stilar. Romansk och gotisk stil. Skillnaden på medeltiden var att skulptur, arkitektur och måleri inte betraktades som enskilda enheter i förhållande till varandra. Den grunden som fanns var den kyrkliga byggnaden.

ROMANSK STIL 

Den romanska stilen verkade under början av medeltiden, ca år 1100. Romansk stil var den stil inom västeuropeisk arkitektur, skulptur, måleri och hantverk som uppstod efter Karl den stores renässans av konsten. Den romanska konsten är främst nyskapande, fast stilen använder element från dem germanska, bysantinska, islamska och armeniska elementen.

Det fanns en tanke med den romanska konstens med att den knyter an till antikens Rom. Den mest typiska uttrycksformen för den romanska stilen var den kyrkliga arkitekturen. Förutom barocken har ingen europeisk stil haft sådan spridning av den romanska stilen.

Det som kännetecknar den romanska stilen var:

– Alla rullbågar som fanns , som exempel Colosseum, lutande tornet i Piza osv.

Så här var kyrkostilen under romansk tid.

– Att alla huvudmotiv skulle vara kristna berättelser.

– Stela bilder inom kyrkan.

– Att även Lindisfarne-evangeliet (stilen)skulle användas som klostermaterial (se höger)

 

Arkitekturen

Det mest dominerande inslaget i arkitekturen var valvet. Periodens mest dominerande byggnader var kyrkan och det var inte så konstigt. Därför att den katolska kyrkan var den rikaste och mest kultiverade och överallt närvarande organisationen. Man byggde även borgar, bostadshus och slott, men de som har främst finns kvar är katedralerna.

GOTISK STIL

Den gotiska stilen verkade ca 1000- 1500-talet. Gotiken är namnet på både en stil och en epok i Europas konsthistoria som uppstod omkring 1100 och som sedan fanns representerad över hela Europa på 1500-talet. Gotiken hade sin största betydelse i ark

itekturen.

 

 

Arkitekturen

Den gotiska stilen utmärks som skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull utsmyckning. Med alla dessa egenskaper var en konsekvens av de stora glasytorna att det b

lev mer ljus i kyrkan än tidigare. Genom systemet med utsvängda stävpelare kunde taket göras högre och kolumnerna tunnare. Den gotiska arkitekturen möjliggjordes genom att en ny teknik användes. I de gotiska katedralerna var den rikligt dekorerad med skulpturer och motiv som härstammade ur Gamla och Nya Testamentet. Man kan lätt se ifall det är en gotisk katedral, därför att de är väld

igt höga och inte så kompakta. Som t.ex. katedralen i Reims, som är extremt stor. Man kan se att motiven inom skulpturerna, målningarna osv. var i väldigt mycket värdeperspektiv. Man ser att Gud och Jesus är mycket större än folket på bildmotiv. På slutet av medeltiden kom det mera vardagliga bilder men perspektivet var fortfarande med olika storlekar på de som var fattiga och de som var rika. Det kom också mera legender på olika bildmotiv.

Medeltidens bild och kultur historia var inte intressant egentligen. Även ifall det var realistiskt var det inte intressant. Bildvärlden i gotiken var inte så väldigt intressant heller. Det var bara motiv ifrån Gamla och Nya Testamentet, samma färgbalans osv.

Renässansen

måndag, november 7th, 2011

Renässansen verkade ca 1430-1600.

Det var olika intervaller på olika håll i Europa under renässansen. Vi i Sverige var ”sena” i Nordeuropa.

De mest framstående konstarterna under renässansen är måleri, skulpturer och konsthantverk.

Renässanskonsten har betydelsen som ”pånyttfödelse” av gamla traditioner, de fick inspiration från antiken, men även ifrån Gotiken. Under renässansen utvecklades nya konstnärliga strömningar och även nya tekniker.  De tidigare konstnärer som varit anonyma trädde fram och blev väldigt populära som exempelvis Leonardo Da Vinci.

Man kan säga att renässanskonsten gör en markering som en övergång från medeltid till tidig modern tid.

Efter 1400-talet så började konsten att utvecklas och växa i Europa. Man började skapa realistiska konstverk med samhörighet från antiken som t.ex. äldre latinska och grekiska texter, men även exakta avbildningar av landskap.

Det som var nytt i tiden, som kom under renässansen var att det började göras maktbilder.

 

De första profilbilderna kom även under renässansen.

De utvecklades på att göra enpunkts perspektiv.

De började även bygga privata byggnader som villor, och de byggnaderna hade inslag ifrån den romanska stilen, med rullbågar.

Det började även konstrueras mera vardags bilder.

    

              Det var många konstnärer som blev populära under renässanstiden, inte bara Leonardo Da Vinci. Det var även:

 

       Giotto

       Michelangelo 

       Giovanni Bellini

       Rafael

       Botti Chelli (venus)

Under renässansen uppkom det även nya tekniker för att göra bildmotiven mera avancerade.

Foreshortening– med denna teknik kunde man måla kortare linjer för att skapa ett djup i en målning. 

Chyaroscuro– denna teknik var också ett hjälpmedel för att ge en illusion av ett djup i bilden också för att få en 3 dimensionell uppfattning av målningen.

             Sfumato– ifall man ville göra en målning utan ”linjer” ska man använda denna teknik. Slutresultatet blir ganska ”disigt”. Denna                   teknik använde Leonardo Da Vinci när han gjorde sin målning som kallas Mona Lisa.

Barocken

måndag, november 7th, 2011

 

 

 

 

Barocken var under 1600-talet och man kan säga att det var en stil som liknade en överdriven renässans. Barockens stil är väldiga dramatiska motiv från Gamla testamentet. Som ungefär dråp osv.

      

Men det som är typiskt för barockstilen är att det är mera dekorationer och böljande figurer.

Men den var även mera vetenskapliga bilder.

 

 

 

 

 

Rokoko

måndag, november 7th, 2011

Rokokon placerades under första halvan av 1700-talet, men hade sin glanstid under mitten av 1700-talet.

Termen rokoko uppkom på 1800-talet i Frankrike och är taget från det franska ordet rococo, som är en förening av de två franska orden rocaille, vilket betyder ”oregelbunden klippinformation” och barroco, som betyder ”besynnerlig”.

Rokokon är en fortsättning utav barocken men med ljusare och färggladare inslag.

Generellt indelas Rokokon i tre perioder:

1.     Régence 1715-1723 efter Ludvig XV:s regering som förmyndare.

2.     Rocaille 1723-1745 efter ornamenttyp, som var dekorativa inslag i föremål och byggnader, även rokokos främsta stil.

3.     Pompadour 1745-764 efter Ludvig XV:s älskarinna, Madame de Pompadour.

Denna indelning fanns inte i Sverige. Indelningen 1 & 2 hade begreppet senbarock.

Kännetecknen för rokokon är inslag av snäckor och musslor. Man kan även se på rokokons arkitektur vad dess kännetecken var. Möblernas utformning som hade svängda stolsben och S-kurvorna.

Det som också kännetecknar denna stil är att det oftast är i pastellfärger (blå, rosa osv)

Man kan även se på målningar från rokoko tiden att det var mera naturmiljö. En såkallade Bellman miljö.

Något som utmärkte sig lite extra var att denna period kallades ”njutningarnas tid”, därför att det var i denna period som folk lärde sig att njuta.

Te, kakao och kaffe gjorde sin inkomst, men även våffeljärnet och kakformen gjorde sin debut under rokoko tiden.

Konstakademiernas konst: Romantiken, Nyklassicismen, Realismen

måndag, november 7th, 2011

Denna konstperiod var under sent 1700-tal till 1800-talets mitt. Under denna period fanns det ungefär samma stilar fast med olika innehåll. Man kunde under denna period se att även det blev mindre kyrkmålningar.

 NYKLASSICISM

 

Denna stil inspirerades utav de grekisk-romerska former, känslolägen och ideal. Nyklassicismens stil var väldigt gammaldags. Men stilen inspirerandes även utav de arkeologiska utgrävningarna i Pompeji och i Herculaneum 1748.

Det finns riktigt kända skulpturer och målningar från denna tid.

Några är:

-Amor och Psyche (1793) av Antoino, Canova. Finns i Louvren, i Paris.

– Horatiernas ed (1784) av Jacques-Louis David. Finns i Louvren, i Paris.

– Marats död (1793) av Jacques-Louis David. Finns i Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique i Bryssel, i Belgien.

 

ROMANTIKEN

Romantiken är den tiden då den fria konstnären blir verklighet. Under denna period sålde konstnärer och hantverkare mera utav sina verk, men de kunde anpassa sig efter önskemål från köpare. Då uppstod även turismen.

Förut sågs det tråkigt att måla naturbilder, men nu blev det modernt.

Under romantik delen var Paris konstens huvudstad.

Romantiken var inte bara relevant inom konsthistoria utav även inom, musik-, litteratur-, vetenskaps- och filosofihistoria.

Romantikens beundrare var oftast känslomänniskor.

En känd konstnär var den brittiska konstnären William Turner, som var mest känd för sina romantiska landskapsmålningar.

Han skapade både oljemålningar och akvareller.

 

 

REALISMEN

Realismen präglas av vardagliga motiv, men även av arbetare och deras miljö.

Realismens grundare var Gastave Courbet och hans kända citat som blev innehållet för realismen skrivs så här:

Jag kan inte måla en ängel, för jag har aldrig sett någon”

 

Impressionismen

måndag, november 7th, 2011

                                                                                            

Impressionismen fick sitt genombrott under1870-talet.

Under denna period var det generellt avbildningar av någon känsla, ögonblick och stämningar.

Impressionisterna hyllade landskapet sett i det naturliga ljuset, därför målade man utomhus i stället för i en ateljé.

Man fascinerades av förhållandet mellan ljus och färg,, man målade i rean primär färger, med en speciell metod. Metoden kallas prickmetod. En metod som avvändes av många, t.ex. Monet.

Under denna period försökte man undvika att göra motivbilder ur traditionella historiska, romantiska och religiösa ämnen utan att man fokuserade sig på landskap och vardagsscener.

Expressionismen

måndag, november 7th, 2011

 Expressionismen verkade under 1900-talet.

 Måleriet

Inom måleriet stärks den känslomässiga effekten av att man medvetet använde starka färger, och förvrängning av former osv.

 

Skulpturen

Inspirationskällan till skulpturerna inom expressionismen var Auguste Rodins med hans lite mer summariska återgivningar av människokroppen.

Man använde även delar från folkkonsten.

Några skulptörer som utmärkte sig inom expressionismen var:

       Fransmännen Antione Bourdelle och Aristide Maillol

       Flamländaren Wilhelm Lehmbruck, Jacob Epstein och Alexander Archipenko.